Algemene voorwaarden

Bij ieder gebruik van de webshop, zijn de Algemene Voorwaarden van UberQuin van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, verklaart u akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

Artikel 1. Begrippen:

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
1a. Koper
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de webshop in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
1b. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen de webshop en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1c. Producten
Merchandise-artikelen met betrekking tot UberQuin.
1d. Diensten
De door de webshop te verlenen diensten, al dan niet met betrekking tot de producten, waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin van het woord.
1e. Bestelling(en)
Iedere opdracht van koper aan de webshop.
Bestellingen worden alleen geaccepteerd door de webshop, indien deze geplaatst worden via de webshop.

Artikel 2. Algemeen

2a. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, geeft koper te kennen dat hij met de voorwaarden akkoord gaat. De webshop heeft het recht haar voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2b. De webshop zorgt er voor dat de bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan de webshop. De bestelde producten worden bij koper afgeleverd, waarbij de verzendkosten voor rekening van verkoper zijn en het risico van verzending voor de webshop. De verzenkosten van een eventuele retournering is voor rekening van koper evenals het risico van de retournering.
2c. De webshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.
2d. De webshop is gerechtigd koper zonder opgave van redenen de toegang tot de webshop te weigeren.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3a. Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en de webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3b. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat koper alle door de webshop gevraagde gegevens heeft verstrekt.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4a. De vermelde prijzen voor de producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor BTW en verzendkosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging en factuur van de webshop.
4b. Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4c. Betaling van een bestelling verloopt door middel van: iDEAL of Mistercash. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de webshop.
4d. De webshop behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
4e. Koper is gerechtigd binnen 14 dagen na de bestelling deze te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging

5a. De bestelling wordt na ontvangst van de betaling binnen ca. 3 werkdagen door de webshop verzonden. Overschrijding van de levertermijn geeft koper niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan De webshop een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft koper bij de webshop het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan koper terugbetaald.
5b. De webshop verstuurt de producten via PostNL. Het is niet mogelijk de bestelling bij de webshop af te halen.

Artikel 6. Aflevering en risico

De webshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de webshop en koper. De kleuren van de producten die op de webshop worden getoond, kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.

Artikel 7. Verzendkosten

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de koper op te geven adres in Nederland of België. Verzending in Nederland is voor koper gratis. Voor verzending naar België worden frankeerkosten gerekend.

Artikel 8. Leveringen en garanties

8. De webshop garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de webshop zijn verricht;
– indien de originele aankoopnota niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 9. Ruilen / retourneren

9a. Indien koper meent dat de levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft koper de keuze deze levering te retourneren binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling.
9b. Koper dient deze retourzending vooraf bij de webshop aan te melden. Binnen 48 uur na deze melding zal een retourformulier aan koper worden toegestuurd.
Het artikel dient in de originele verpakking en in originele staat en met het retourformulier te worden teruggezonden aan de webshop. Zodra het product in goede staat met het retourformulier door de webshop is ontvangen, wordt het aankoopbedrag van het product naar het door koper opgegeven rekeningnummer overgemaakt.
9c. De verzendkosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van koper.
9d. Artikelen kunnen niet worden omgeruild. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel worden overgemaakt op het door koper via het retourformulier opgegeven rekeningnummer. Een gewenst nieuw/ander artikel kan via de webshop opnieuw worden besteld.

Artikel 10. Defecte incomplete zendingen

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient koper direct na ontvangst van de producten daarvan melding te doen bij de webshop.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten en/of diensten gaat pas over op koper, indien koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan de webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op koper.

Artikel 12. Overmacht

12a. Onverminderd de overige aan de webshop toekomende rechten, heeft de webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat de webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12b. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webshop kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de webshop’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13. Diversen

13a. Indien koper aan de webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is de webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan de webshop direct bij bestelling en betaling schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestelling dient te worden gezonden.
13b. Wanneer door de webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de webshop deze voorwaarden soepel toepast.
13c. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13d. De webshop zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid welke is opgenomen in haar Privacy Statement welke eveneens is opgenomen op de webshop. De webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14a. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14b. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.